کتاب توانمندسازی و کاهش فقر | market fail

Share

» :: کتاب توانمندسازی و کاهش فقر
کتاب توانمندسازی و کاهش فقر

ایده های بانک جهانی که برای کاهش فقر در سایر کشورها
خرید و دانلود محصول

1397/01/17
توانمندی , فقر , بانک جهانی