سرمایه گذاری خطر پذیرفصل 1 | market fail

Share

» :: سرمایه گذاری خطر پذیرفصل 1
توسعه تکنولوژی و سرمایه گذاری خطر پذیر
مدیریت تکنولوژی
انسان وتکنولوژی
تکنولوژی و روند تحولات آن
تغییرات تکنولوژی و نوع آوری 
تکنولوژی در سطح ملی
سیستم ملی نوآوری
موئلفه مالی در سیستم مالی نوآوری
سرمایه گذاری خطرپذیر درسیستم ملی نوآوری
خرید و دانلود محصول

1397/01/23
تکنولوژی , سرمایه گذاری خطر پذیر , مدیریت تکنولوژی , سیستم ملی , نوآوری