سرمایه گذاری خطر پذیر فصل 2 | market fail

Share

» :: سرمایه گذاری خطر پذیر فصل 2
ويژگيهاي نوآوري در شركتهاي كوچك
برتريها و دشواريهاي شركتهاي كوچك و بزرگ در زمينة نوآوري 
ويژگيهاي تأمين منابع مالي شركتهاي كوچك
سرمايه گذاري خطرپذير
شيوههاي خروج از سرمايه گذاري خطرپذير 
انواع سرمايه گذاري خطرپذير
سرمايه گذاري خطرپذير تخصصي يا غيرتخصصي
سرمايه گذاري متمركز يا غيرمتمركز
سرمايه گذاري خطرپذير رسمي يا غيررسمي
1(CVC) سرمايه گذاري خطرپذير شركتي
فرآيند سرمايه گذاري خطرپذير
تاريخچة سرمايه گذاري خطرپذير
اهميت اقتصادي سرمايه گذاري خطرپذير
شاخصهاي اصلي سرمايه گذاري خطرپذير  : مشاركت در مديريت شركتها - ارزيابي مديريتي - خطرپذيري - مشاركت در مالكيت شركتها -  انگيزة  - توجه به شركتهاي نوپا -  ديدگاه بلندمدت -مديريت حرفه اي -


خرید و دانلود محصول

1397/01/22
سرمايه گذاري , اقتصادي , خطرپذير , سودآوري , ركتهاي كوچك , منابع مالي