تفسير NST نوار قلب جنين | market fail

Share

» :: تفسير NST نوار قلب جنين

به دهه 1960 بر می گردد و در واقع اولین تست بررسی CTG زمینه و هدف: استفاده از مونیتورینگ ضربان قلب جنین
هنوز کارآیی قابل توجهی از نظر CTG و NST . سلامت جنین است که در مامایی مدرن مورد استفاده قرار گرفت
بررسی سلامت جنین دارد و حتما باید دست اندرکاران زایمان مرتب اطلاعات خود را در این مورد به روز نگهدارند.
ولی این تست سلامت جنین موارد منفی و مثبت کاذب نیز دارد و در بررسی سلامت جنین باید از پارامترهاي دیگر
بیوفیزیکال پروفایل و مه متر از آن داپلر بندناف و شریان مغزي میانی و غیره قبل از تصمیم به مداخله فعال
حتی الامکان سود جست.
خرید و دانلود محصول

1397/01/24
CTG , سلامت جنین , مونیتورینگ , NST , مامایی , جنین , داپلر بندناف