هورمون های جنسی و تفسیر آنها | market fail

Share

» :: هورمون های جنسی و تفسیر آنها

تخمدان ها غدد مترشحه اصلی جنسی در جنس مونث به حساب می آیند این غدد بعد از
هفته 9 حاملگی شروع به تمایز نموده در حین تکامل جنین خاموش و غیرفعال باقی می مانند.
دو عمل عمده گامتوژنز (گامت زایی) و استروئیدسازي بر عهده تخمدان هاست. از جمله مهمترین
هورمون هاي استروئیدي تخمدان می توان به استروژن ها، پروژسترون ها و آندروژن ها که تحت تاثیر
(LH) و هورمون لوتئیزان (FSH) گنادوتروپین هاي هیپوفیز قدامی یعنی هورمون محرك فولیکولی
تنظیم می شوند، اشاره نمود. فولیکول تخمدانی (جسم زرد) حاوي سلولهاي گرانولواز و سلول هاي
زرده بوده، نقش محافظت و پرورش تخمک را برعهده دارد.
بر LH. اعمال می کنند cAMP هردو اثرات خود را طریق مکانیسم هاي واسطه اي FSH و LH
سلول هاي لایه داخلی اثر گذارده و بدینوسیله رشد سلولی و استروئیدسازي را تحریک می کند، در
عمل آروماتیزاسیون آندروژن ها به استروژن ها در سلولهاي گرانولوزا را تحت تاثیر قرار FSH حالیکه
می دهد.
را FSH و LH استرادیول با فیدبک منفی بر روي هیپوتالاموس و هیپوفیز، ساخت و ترشح دو هورمون
کاهش می دهد. استروژن ها و پروژسترون ها در کبد به متابولیت هاي غیرفعال مبدل شده با سولفات
و گلوکورونید کونژوگه شده، از طریق ادرار دفع می شوند. از متابولیت هاي عمده استرادیوال می توان
به استروژن، استریول و متابولیت عمده پروژسترون یعنی پرگناندیول اشاره نمود.
خرید و دانلود محصول

--

1397/01/27